Avís legal

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, El informem que la web www.flaixfm.cat és un domini d'Internet titularitat de Grup Flaix, SL, (en endavant "EL TITULAR"); amb NIF: B61801635, amb domicili a Passeig de Gràcia, 55, 9è, 08007 Barcelona; tel 935 055 555; correu electrònic: tescoltem@grupflaix.cat.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR, o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

EL TITULAR, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis.

La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per EL TITULAR, implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula a la mateixa. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. EL TITULAR, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

1. Dret d'informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), EL TITULAR, informa als usuaris d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l'existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per EL TITULAR, i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades personals dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació, de comercialitzar i mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, dels nostres productes i/o serveis, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.

3. Veracitat de les dades: L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

4. Consentiment de l'usuari: La recollida de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic i/o la nostra web implica l'acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a la tramesa de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres productes i/o serveis. En aplicació dels articles 20 i 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, les promocions que pogués rebre l'usuari a través del present sistema seran fàcilment identificables com a tals i en qualsevol moment podrà manifestar la seva voluntat de no rebre-les mitjançant l'enviament d'una comunicació en aquest sentit a l'adreça de correu electrònic que consten al principi d'aquest avís legal, amb l'assumpte BAIXA PUBLICITAT.

Respecte a la informació que sigui remesa per menors d'edat, s'entendrà que ho ha estat amb el consentiment patern. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

5. Cessions: EL TITULAR, únicament realitzarà cessions de dades quan ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

6. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI adreçat a EL TITULAR, que podrà enviar-nos per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten al principi d'aquest avís legal, indicant la referència LOPD.

7. Mesures de seguretat: EL TITULAR, l'informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la LOPD, i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

8. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, EL TITULAR, es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l'usuari li faciliti durant la navegació a través de la pàgina web.

9. Cookies: EL TITULAR, utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies

10. Actualització de la Política de Privacitat: EL TITULAR, pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.


CONSENTIMENT PER A L'ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS A PERSONES JURÍDIQUES

El fet de subministrar dades empresarials mitjançant aquest web autoritza a EL TITULAR a remetre-li comunicacions comercials electròniques dels seus productes i serveis, sempre que no ens hagi indicat que no vol rebre aquest tipus d'informació, cosa que pot fer enviant-nos un correu en aquest sentit a l'adreça de correu electrònic que consten al principi d'aquest avís legal, amb l'assumpte BAIXA PUBLICITAT.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada al voltant moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, s'estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL: ELS DILLUNS LA FEM GROSSA AMB FLAIX FM

Primera – Objecte

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i Grup Flaix, SL (Flaix FM) organitzen conjuntament la promoció comercial Els dilluns la fem Grossa amb Flaix FM”, com una manera de “compensar” que és dilluns obsequiant a cadascun dels 25 guanyadors amb 1 bitllet del número 01692 de la loteria Grossa de Sant Jordi 2017.

Cadascun dels guanyadors del bitllet de loteria Grossa de Sant Jordi  podria guanyar cent mil euros en cas que el número d’aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig Grossa de Sant Jordi que se celebrarà el dia 27 d’abril de 2017.

Segona – Àmbit subjectiu

La participació en el concurs és oberta a tots els oients de Flaix FM i seguidors de la Grossa majors d’edat.

Tercera – Mecànica del concurs, guanyadors i premis

En cadascuna de les emissions del programa Flaix matí de Flaix FM que es realitzen en directe els dilluns del període comprès entre el 20 de març i el 17 d’abril de 2017, ambdós inclosos, donarem 5 premis a les 5 respostes més ocurrents segons el criteri de l’organització. Cadascun dels guanyadors obtindrà un bitllet del número 01692 de la loteria Grossa de Sant Jordi 2017.

Els oients d’aquest programa i seguidors de la Grossa poden participar a través d’una trucada telefònica, enviament de Whatsapp o comentaris a les Xarxes Socials a l’espai radiofònic amb la que el participant haurà de respondre diferents preguntes sobre l’amor que es plantejaran des de el programa de l’estil que a continuació es detalla:

Quina és per tu la cançó d’amor més “hortera”?

Envia’ns un post/tweet/Whatsapp que continuï la frase: “T’estimo tant que...”

Explica’ns la cosa més estúpida que hagis fet per amor

Amb quin sobrenom interpel·les a la teva parella?

Les respostes que, a criteri de l’organització, atemptin contra la dignitat de la persona o siguin discriminatòries o immorals, no s’admetran i seran excloses automàticament d’aquesta promoció comercial.

Cada guanyador haurà de passar a recollir el seu bitllet amb què hagi resultat premiat, a les oficines de FlaixFM, ubicades al Passeig de Gràcia, 55 9a planta, de Barcelona (08007), on li serà lliurat prèvia acreditació d’aquest amb el DNI, fins com a màxim el dia 25 de abril de 2017, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores.

El guanyador és l’únic responsable de la recollida del premi en el lloc i termini establerts. El guanyador que no retiri el premi en el termini fixat perdrà el dret a rebre’l i qualsevol dret sobre aquest sense possibilitat de reclamació.

Els bitllets que no hagin estat recollits físicament pels guanyadors d’aquesta promoció, seran retornats per Flaix FM a Loteria de Catalunya, atesa la condició de Flaix FM de dipositària dels bitllets destinats a la present promoció.

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquests per qualsevol causa.

Quarta – Condicions i limitacions a la participació

Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.

No pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya ni a Flaix FM, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb la promoció o amb la publicitat d’aquesta. 

La persona que hagi resultat guanyadora en alguna de les edicions del concurs en el marc d’aquesta promoció comercial, no pot tornar a participar.

Cinquena - Drets de propietat intel·lectual  

Loteria de Catalunya i Flaix FM podran difondre les respostes contingudes en les trucades, atès que la participació en aquesta promoció comercial comporta la cessió dels drets d’autor, incloent qualsevol dret de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica.

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal

Totes les dades personals facilitades pels participants no s'inclouran en cap fitxer de dades, i per tant no s’emmagatzemaran, mantenint-se només i exclusivament durant el temps de vigència del concurs per poder contactar amb les persones afortunades. L'organització d’aquesta promoció comercial es compromet a eliminar totes les dades de caràcter personal una vegada finalitzat el període de vigència d’aquesta promoció i, per tant, un cop lliurat el premi o certificada la impossibilitat de lliurament.

Setena – Xarxa de comunicacions

Loteria de Catalunya i Flaix FM queden exonerades de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions telefòniques o telemàtiques que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva. 

Vuitena - Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Loteria de Catalunya i Flaix FM adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Novena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través a través de les pàgines web de Loteria de Catalunya www.loteriadecatalunya.cat i de Flaix FM www.flaixfm.cat.

Loteria de Catalunya i Flaix FM es reserven el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització es compromet a comunicar, a través del Web de Loteria de Catalunya i del Web de Flaix FM, les bases modificades o, si escau, l'anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

Encara no formes part de la
Comunitat Flaix FM?

Registra't ara

Registra't i forma part de la comunitat Flaix FM

Amb un únic compte podràs interactuar amb la comunitat Flaix FM i Ràdio Flaixbac!

  • Comenta les notícies
  • Participa en concursos i sorteigs
  • Assisteix a esdeveniments exclusius
  • Vota les llistes d'èxits
És fàcil i gratis