Avís legalFlaix FM, SL és una societat mercantil que pertany al Grup Flaix i la seva finalitat és gestionar les plataformes i els continguts interactius de les activitats pròpies de Flaix FM, SL.

La finalitat d’aquest avís legal és establir els principis i les condicions de l’accés i l’ús dels usuaris a les pàgines web i als continguts corresponents de les societats esmentades.

Accés als continguts i ús

Flaix FM, SL posa a disposició dels usuaris els continguts i serveis que s’inclouen als portals i a les pàgines web de Flaix FM, SL i altres empreses vinculades al Grup Flaix, amb subjecció a aquestes condicions d’accés i d’ús. Aquestes condicions es poden actualitzar periòdicament i els usuaris les poden consultar en tot moment.

Totes les referències fetes a Flaix FM, SL en aquest avís legal o a les pàgines web que donen accés a aquest avís s’entén que es fan, a més, segons correspongui, a Flaix FM, SL o a altres empreses del Grup Flaix, en la mesura que es puguin considerar subjectes actius o passius de les relacions que es generin amb els usuaris o dels usos que es facin dels serveis i elements de les pàgines web.

Els continguts facilitats a les webs de Flaix FM, SL i altres empreses vinculades al Grup Flaix són gestionats i han estat elaborats per Flaix FM, SL, llevat d’aquelles informacions que procedeixen de fonts externes a les pàgines web, de les quals s’ha de fer constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen. En aquests casos, Flaix FM, SL no es fa responsable de la inexactitud o la falta d’actualització de la informació d’aquestes fonts externes, atès que la seva responsabilitat s’estableix únicament amb relació a aquells continguts provinents de fonts pròpies i degudament identificats amb el copyright.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per Flaix FM, SL sota criteris de bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats, sense contravenir l’ordre públic ni la legislació vigent.

Es prohibeix a l’usuari qualsevol ús dels continguts amb finalitats delictives i il·lícites o amb voluntat i intenció de perjudicar, impedir, danyar o sobrecarregar de qualsevol manera la utilització i el funcionament normal de la pàgina web o de tercers, de manera directa o indirecta i sigui quin en sigui el resultat. Queda igualment prohibit l’ús de la pàgina web i els seus continguts amb finalitats de propaganda política o de difusió d’idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament o la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans. En tot cas, la difusió d’idees o opinions personals per part de l’usuari s’ha d’ajustar als criteris de respecte i dignitat envers la resta de persones, sense afirmacions ni insinuacions ofensives, insultants o de menyspreu.

Així mateix, l’usuari no pot reproduir, distribuir, transmetre, adaptar, modificar ni alterar cap dels continguts i altres elements de la pàgina web, llevat que tingui l’autorització expressament atorgada a favor seu per Flaix FM, SL. En el mateix sentit, queda prohibida qualsevol utilització comercial o publicitària dels continguts de les pàgines web de Flaix FM, SL.

Protecció de dades de caràcter personal

Flaix FM, SL és titular dels fitxers de dades personals recollides en línia i en té encomanada la gestió.

Les dades personals subministrades mitjançant els formularis que constin a les pàgines web de Flaix FM, SL i les altres societats seran incorporades als seus fitxers i al de l’empresa que correspongui en funció de la finalitat de la tramesa. Les garanties, els drets i les obligacions establertes a Flaix FM, SL respecte al tractament de dades personals establertes en aquest apartat són extensibles en la mesura que s’incorporin als seus fitxers.

Flaix FM, SL garanteix la privacitat dels serveis en línia d’acord amb les exigències legals i informa respecte a la política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin de manera lliure i voluntària la seva voluntat de facilitar a Flaix FM, SL les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per Flaix FM, SL a la seva pàgina web.

L’usuari consent el tractament de les dades personals esmentades per part de Flaix FM, SL en els termes de la Política de tractament de dades de caràcter personal.

Flaix FM, SL garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

Flaix FM, SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades. Malgrat això, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són plenament inexpugnables.

Les dades personals que se sol·liciten als usuaris únicament són aquelles que impliquen una identificació de caràcter general i són estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquestes dades són objecte de tractament i s’incorporaran als fitxers corresponents de Flaix FM, SL, que proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de tractament de dades de caràcter personal o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment amb la finalitat que Flaix FM, SL tracti les dades personals dels usuaris. Tret dels camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Flaix FM, SL informa expressament els usuaris sobre la cessió de les seves dades de caràcter personal a tercers, i indica la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessió de les dades de caràcter personal. Així, en el moment de registrar-se a qualsevol dels serveis de les pàgines web gestionades per Flaix FM, SL, es demana el consentiment a l’usuari per tal que aquesta pugui cedir les dades de caràcter personal a les empreses del Grup Flaix. Flaix FM, SL no cedeix les dades personals dels usuaris que es recullen a través de la pàgina web a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari, de manera que Flaix FM, SL ofereix prèviament la possibilitat d’acceptar o no aquesta cessió.

No obstant això, en cas de dubte, els usuaris es poden posar en contacte amb Flaix FM, SL mitjançant una carta adreçada a Flaix FM, SL, passeig de Gràcia, 55, 08007 de Barcelona.

Els usuaris consenten que s’utilitzi la informació sobre les seves dades personals quan sigui requerida per les autoritats administratives competents o per manament judicial.

La recollida i el tractament de les dades personals, a conseqüència de la navegació per la pàgina web, de la consulta, la sol·licitud o la contractació de qualsevol dels serveis, les promocions o els concursos, i la venda de productes que ofereix Flaix FM, SL té com a finalitat, a més de proporcionar als usuaris una experiència personalitzada a la xarxa dels llocs de Flaix FM, SL, el manteniment de la relació contractual establerta entre tots dos, i també la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als quals els usuaris decideixin subscriure’s o donar-se d’alta o bé que decideixin utilitzar, i l’adequació d’aquests serveis a les preferències i els gustos dels usuaris.

Així mateix, té com a finalitat l’estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis de Flaix FM, SL i les seves actualitzacions, i la tramesa per mitjans tradicionals o electrònics de la informació tècnica, operativa i comercial respecte als productes i els serveis que ofereix Flaix FM, SL. Flaix FM, SL no utilitzarà en cap cas les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de les que s’acaben d’esmentar, llevat que hi hagi una advertència prèvia recollida a la mateixa pàgina web.

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals inclou igualment la tramesa de publicitat, formularis d’enquestes, ofertes promocionals, concursos, jocs i invitacions, a través de missatges de correu electrònic o de qualsevol altra plataforma interactiva, tant per part de Flaix FM, SL com de les empreses expressament autoritzades per aquesta.

Els usuaris tenen la possibilitat de no rebre aquestes informacions ni els formularis d’enquestes si ho demanen expressament al formulari de subscripció als serveis que ofereix Media Manga Mangotière, o si ho comuniquen a l’adreça següent: passeig de Gràcia, 55, 08007 de Barcelona.

Els usuaris tenen reconeguts els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, l’ús i la cessió de les seves dades, i els poden exercir si ho comuniquen a l’adreça passeig de Gràcia, 55, 08007 de Barcelona, o per altres vies admeses en dret. Igualment, els usuaris exerceixen el dret d’estar informats sobre les finalitats per a les quals autoritzen l’ús de les seves dades, de les cessions realitzades per Flaix FM, SL de les seves dades a tercers, empreses o col·laboradors de Flaix FM, SL que hagin de conèixer les dades personals dels usuaris per poder prestar el servei d’una manera eficient a través d’aquest avís legal, les condicions generals de contractació i, si escau, a través dels avisos corresponents per part de Flaix FM, SL als usuaris.


Flaix FM, SL pot comercialitzar espais publicitaris (bàners, patrocinis, etc.) a totes les pàgines web que gestiona. En cas que les empreses anunciants mitjançant un enllaç o a través d’un registre específic desenvolupat amb aquesta finalitat recullin dades de caràcter personal, són aquestes empreses les responsables de complir la normativa de protecció de dades.

Flaix FM, SL procurarà que aquestes empreses siguin respectuoses amb la normativa vigent i, en aquest sentit, els informarà de les obligacions que se’n deriven. En qualsevol cas, Flaix FM, SL vetllarà pel compliment d’aquestes obligacions.

Responsabilitats

Flaix FM, SL no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges facilitats pels usuaris o tercers, o respecte d’aquells continguts que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel·lectual o industrial o que continguin vicis, defectes o virus informàtics o rutina de programari similar.

Flaix FM, SL queda exonerada de responsabilitats derivades de danys i perjudicis de qualsevol natura derivats de la captació i l’ús per part de tercers de les informacions, la publicitat i les opinions facilitades pels usuaris de les pàgines web gestionades per ella.

En qualsevol cas, Flaix FM, SL no assumeix responsabilitats de les informacions i els continguts aliens a les pàgines web que no siguin gestionades per ella mateixa.

Propietat intel·lectual dels continguts

Els textos (informacions, conceptes, publicitat, opinions i altres) i els elements gràfics (disseny, codi font i anàlegs) que formen part de la pàgina web de Flaix FM, SL i són difosos a través d’aquesta, així com la seva presentació i muntatge, són de titularitat exclusiva de Flaix FM, SL i dels seus autors, i tenen la consideració d’obres protegides d’acord amb les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. També hi són aplicables els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

No obstant això, els usuaris poden reproduir els continguts de la pàgina web amb les finalitats exclusives d’emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los en paper per a ús estrictament privat.

Al marge de tot això, queda prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut de les pàgines web de Flaix FM, SL o de cap dels seus elements, de manera directa o indirecta, per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb finalitats comercials amb el públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, fins i tot citant-ne la font, sempre que no es disposi de l’autorització expressa i per escrit de Flaix FM, SL.

La infracció d’aquests usos donarà lloc a l’exercici de les accions legals pertinents per part de Flaix FM, SL contra l’usuari.

Igualment, queden prohibides especialment les accions següents, sense el consentiment exprés atorgat per escrit de Flaix FM, SL:

• La presentació d’una pàgina de la web en una finestra que no pertanyi a Flaix FM, SL a través de framing.

• La inserció d'una imatge difosa a la pàgina web en una pàgina que no sigui de Flaix FM, SL mitjançant enllaços en línia.

• L’extracció d’elements de la pàgina web que causi perjudici a Flaix FM, SL, d’acord amb les disposicions de la Llei de propietat intel·lectual.

Flaix FM, SL ha d’autoritzar de manera expressa l’establiment d’enllaços d’hipertext en altres pàgines web dirigides a la pàgina d’inici d’aquesta pàgina web, sempre que les pàgines corresponents apareguin en una finestra completa, sota les adreces respectives i amb autorització de Flaix FM, SL.

Tots els drets que no s’hagin concedit expressament a l’usuari s’entén que estan reservats a favor de Flaix FM, SL.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en aquesta pàgina web són propietat d’aquesta o de les empreses de Flaix FM, SL, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

BASES GENÈRIQUES DELS CONCURSOS I SORTEJOS DELS PROGRAMES DE FLAIX FM I RÀDIO FLAIXBAC

OBJECTE

Convocar i organitzar concursos i sortejos amb el lliurament dels premis que es detallin en cada ocasió mitjançant la participació dels oients a través de trucades telefòniques, missatges SMS o qualsevol altre sistema que es pugui establir als números habilitats a aquest efecte i que l’emissora determinarà per a cada concurs i dins dels terminis que s’especifiquen més endavant.

PARTICIPANTS

Podrà participar-hi qualsevol persona major d’edat que ho vulgui, sense més limitacions que l’acceptació i el compliment de les bases.

No podran participar en aquest concurs les persones que estiguin vinculades al Grup Flaix, ja sigui mitjançant relació laboral o mercantil, ni les empreses que pertanyin al seu grup, ja sigui de manera directa o indirecta, ni els seus familiars fins a tercer grau.

No podran participar en aquest concurs les persones que hagin guanyat en qualsevol altre concurs organitzat pel Grup Flaix a qualsevol dels seus mitjans i independentment de quin hagi estat el premi si no han transcorregut quinze dies entre els dos concursos. En cas que es detecti que un guanyador previ torna a guanyar sense haver transcorregut aquest marge de quinze dies, el Grup Flaix li retirarà el premi del segon concurs i l’assignarà en funció de l’especificitat de cada concurs.

DESENVOLUPAMENT

Les persones que vulguin participar al sorteig o concurs hauran de procedir segons s’indiqui per a cada cas a través de l’emissora, trucant al número de telèfon que s’estableixi o enviant un missatge SMS al número corresponent o amb qualsevol altre sistema que es formalitzi en el moment oportú.

En cas que el concurs o sorteig requereixi l’acceptació o la resposta immediata del guanyador i no sigui possible contactar amb ell en el moment de fer-ne públic el resultat, es considerarà que el guanyador ha perdut tots els drets i es tornarà a posar en marxa el mecanisme del concurs o sorteig per establir un altre guanyador, sense que el primer pugui reclamar cap mena de compensació.

PREMIS

El guanyador rebrà el premi anunciat en cadascun dels concursos o sortejos.

En cap cas el premi no es podrà canviar, modificar, compensar o cedir a un tercer, tret que hi hagi acord entre el guanyador i el Grup Flaix.

El guanyador s’haurà de fer càrrec dels impostos que puguin derivar del premi, d’acord amb la normativa fiscal vigent (article 75.2.c del Reglament de l'impost de la renda de les persones físiques).

El premi es recollirà a la seu del Grup Flaix o s’enviarà al domicili del guanyador, segons s’estableixi en cada cas. Amb aquesta finalitat, s’indicarà al guanyador el dia i l’hora aproximats del lliurament. El premi s’entregarà en el període màxim de seixanta dies a comptar des del dia de la comunicació. En cas que el lliurament sigui impossible per circumstàncies imputables al guanyador, aquest disposarà d’un termini addicional de deu dies per reclamar el premi, després del qual perdrà qualsevol dret sobre aquest.

TERMINIS

S’establirà un termini per fer les trucades, enviar els missatges SMS o utilitzar altres sistemes de participació per optar als premis.

Aquest termini s’anunciarà a les emissores del Grup Flaix.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PUBLICITAT

El Grup Flaix disposarà dels drets de reproducció per qualsevol mitjà dels enregistraments fets pels concursants.

El guanyador es compromet a col·laborar amb el Grup Flaix en les activitats publicitàries i de promoció vinculades al concurs, sense rebre cap mena de contraprestació per aquest concepte.

El guanyador autoritza el Grup Flaix a utilitzar el seu nom i imatge en tot allò que faci referència al concurs.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El guanyador està obligat a facilitar les seves dades identificatives al Grup Flaix, la qual cosa suposa que accepta expressament la política de protecció de dades del Grup Flaix que s’especifica més endavant.

En cas que el guanyador sigui menor d’edat, caldrà que l’assisteixi la persona que en tingui la representació legal i que doni la seva autorització tant per al lliurament del premi com per al tractament de les dades personals. Aquesta autorització ha de ser per escrit i ha d’eximir el Grup Flaix de tota mena de responsabilitats, amb indicació de les dades personals tant del menor com de la persona que en tingui la tutela legal i adjuntant una fotocòpia dels documents d’identitat.

MISCEL·LÀNIA

La participació al concurs o sorteig implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

L’incompliment d’alguna d’aquestes bases suposarà l’exclusió del participant.

L'organització del concurs es reserva el dret a resoldre qualsevol eventualitat no especificada en aquestes bases.

La base de dades generada a partir d’aquest concurs és propietat de Grup Flaix, SL, amb CIF B-61801635 i amb domicili a aquest efecte al passeig de Gràcia, 55, de Barcelona. Com a titular, Grup Flaix, SL és el responsable d’aquest fitxer i garanteix el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, concretament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Grup Flaix, SL disposa de les mesures de seguretat perquè, de la millor manera possible, es garanteixi la seguretat i confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal sotmeses a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades personals obtingudes s’incorporaran a un fitxer automatitzat, la creació del qual ha estat degudament notificada davant de l’Agència de Protecció de Dades. La finalitat d’aquest fitxer és la realització del concurs i posteriorment les dades recollides seran eliminades. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte del tractament de dades personals mentre duri el concurs enviant un missatge de correu electrònic a grupflaix@grupflaix.cat.

BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL “ELS DILLUNS LA FEM GROSSA AMB FLAIX FM”

Primera – Objecte
L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i Grup Flaix SL (Flaix FM) organitzen conjuntament la promoció comercial “Els dilluns la fem Grossa amb Flaix FM”, com una manera de “compensar” que és dilluns obsequiant a cadascun dels 10 guanyadors amb 4 bitllets del número 01692 de la loteria Grossa Cap d’Any 2016.

Cadascun dels guanyadors del bitllet de loteria Grossa Cap d’Any podria guanyar quatre-cents mil euros en cas que el número d’aquests bitllets resultés guanyador del primer premi del sorteig Grossa Cap d’Any que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2016.

Segona – Àmbit subjectiu
La participació en el concurs és oberta a tots els oients de Flaix FM i seguidors de la Grossa majors d’edat.

Tercera – Mecànica del concurs, guanyadors i premis
En cadascuna de les emissions del programa Flaix matí de Flaix FM que es realitzen en directe els dilluns del període comprès entre el 10 d’octubre i el 12 de desembre de 2016, ambdós inclosos, es celebrarà un concurs amb el que s’obsequiarà al guanyador de cada edició amb 4 bitllets del número 01692 de La Grossa Cap d’Any 2016.

Els oients d’aquest programa i seguidors de la Grossa poden participar a través d’una trucada telefònica a l’espai radiofònic amb la que el participant ha d’explicar amb to creatiu i humorístic com preveu gastar els diners si li toqués la Grossa i quins plans te amb la família, amics, companys de feina, etc.

Cadascuna de les edicions del concurs finalitzarà en el moment en que un dels participants exposi els plans que té previstos per quan sigui una persona afortunada amb la Grossa Cap d’Any 2016 i l’organització determini que és el guanyador dels 4 bitllets del número 01692 de la loteria Grossa Cap d’Any 2016 pel to creatiu i humorístic de la seva exposició.

Les propostes que, a criteri de l’organització, atemptin contra la dignitat de la persona o siguin discriminatoris o immorals, no s’admetran i seran exclosos automàticament d’aquesta promoció comercial.

Cada guanyador haurà de passar a recollir els quatre bitllets amb què hagi resultat premiat, a les oficines de Flaixbac, ubicades al Passeig de Gràcia, 55 9a planta, de Barcelona (08007), on li serà lliurat prèvia acreditació d’aquest amb el DNI, fins com a màxim el dia 23 de desembre de 2016, en horari de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores.

El guanyador és l’únic responsable de la recollida del premi en el lloc i termini establerts. El guanyador que no retiri el premi en el termini fixat perdrà el dret a rebre’l i qualsevol dret sobre aquest sense possibilitat de reclamació.

Els bitllets que no hagin estat recollits físicament pels guanyadors d’aquesta promoció, seran retornats per Flaix FM a Loteria de Catalunya, atesa la condició de Flaix FM de dipositària dels bitllets destinats a la present promoció.

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquests per qualsevol causa.

Quarta – Condicions i limitacions a la participació
Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.

No pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya ni a Flaix FM, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb la promoció o amb la publicitat d’aquesta.

La persona que hagi resultat guanyadora en alguna de les edicions del concurs en el marc  d’aquesta promoció comercial, no pot tornar a participar.

Cinquena - Drets de propietat intel·lectual
Loteria de Catalunya i Flaix FM podran difondre els plans i les idees contingudes en les  trucades, atès que la participació en aquesta promoció comercial comporta la cessió dels drets d’autor, incloent qualsevol dret de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica.

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal
Totes les dades personals facilitades pels participants no s'inclouran en cap fitxer de dades, i per tant no s’emmagatzemaran, mantenint-se només i exclusivament durant el temps de vigència del concurs per poder contactar amb les persones afortunades. L'organització d’aquesta promoció comercial es compromet a eliminar totes les dades de caràcter personal una vegada finalitzat el període de vigència d’aquesta promoció i, per tant, un cop lliurat el premi o certificada la impossibilitat de lliurament.

Setena – Xarxa de comunicacions
Loteria de Catalunya i Flaix FM queden exonerades de tota responsabilitat en el cas de mal  funcionament de la xarxa de comunicacions telefòniques que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva.

Vuitena - Acceptació de condicions
Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Loteria de Catalunya i Flaix FM adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Novena – Altres estipulacions
Aquestes bases són accessibles a través a través de les pàgines web de Loteria de Catalunya www.loteriadecatalunya.cat i de Flaix FM www.flaixfm.cat.

Loteria de Catalunya i Flaix FM es reserven el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització es compromet a comunicar, a través del Web de Loteria de Catalunya i del Web de Flaix FM, les bases modificades o, si escau, l'anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.